LIISA MARIAPORI

on EU-oikeuden osaaja ja verotuksen ammattilainen.

verokonsultti, KTM
Rovaniemi

Liisa on ollut pitkään valtionhallinnon palveluksessa ja Liisa on Suomen ensimmäinen virkamies, joka on ollut virkamiesvaihdossa muualla kuin Pohjoismaissa.

Liisa oli virkamiesvaihdossa Saksassa vuosina 1990 ja 1994. Virkamiesvaihdon aikana Liisa sai tutustua Bonnin verovirastoon, Kölnin lääninverovirastoon ja Nordrhein-Westfalenin valtiovarainministeriöön ja niiden toimintaan.

Liisa on osallistunut Eurooppaoikeuden koulutusohjelmaa 4/94 ja koulutuspoliittiseen opintomatkaan Brysseliin vuonna 1994. EU:n toimintatavat kurssille, jonka tavoitteena oli antaa perustietoja parempia valmiuksia osallistua pienen jäsenmaan edustajana EU:n päätöksenteon valmisteluun ja toimeenpanoon eri vaiheissa. Kurssilla käsiteltiin EU:n instituutioiden toimintatapoja ja päätöksentekomenettelyjä sekä kansallisten asiantuntijoiden vaikuttamismahdollisuuksia. Kurssilla käytiin läpi mm. lainsäädäntöprosessit EU.ssa, kuten esitysoikeus, valmistelu ja päätöksenteko, päätöksentekomenettelyt, työryhmä- ja komiteatyöskentely. EU-säännösten voimaansaattaminen ja noudattamisen valvonta, komission rooli, ESA:n rooli ja pakotteet. Komissio hallintoviranomaisena, julkiset hankinnat, valtion tuet jne. Neuvoston rooli ja toimintatavat EU:n päätöksenteossa, laintulkinta ja lainkäyttö EU:ssa ja ETA:ssa, EU-tuomioistuimen toimivalta, kannekategoriat ja ennakkopäätösmenettely, EU-tuomioistuimen prosessit ja EFTA-tuomioistuin sekä lobbaus Euroopan unionissa.

Kansainvälisen oikeuden kurssin Liisa on käynyt vuonna 1994. Kursseilla käsiteltiin seuraavia aiheita: Kansainvälinen järjestelmä, kansainvälisen oikeuden perusteet, ihmisoikeudet eurooppalaisessa ja suomalaisessa lainkäytössä, YK ja kansainvälinen oikeus, Kansainväliset oikeudelliset järjestelmät ja niiden vaikutus Suomen oikeusjärjestelmään ja Eurooppaoikeuden suhde kansainväliseen oikeuteen.

Euroopan yhteisöoikeuden perusteet kurssin Liisa on käynyt vuonna 1994. Kurssilla käsiteltiin seuraavia aiheita: Euroopan integraatiokehityksen yleislinjat: tausta, tavoite ja keskeinen sisältö, Eurooppaoikeus järjestelmänä, Eurooppaoikeuden systematikkaa, primääri/sekundäärilainsäädäntö, funktionaalinen tarkastelu, oikeuslähteet, säädöstyypit, oikeuskäytäntö, EU:n säädökset, asetukset ja päätökset, EU:n säädökset: direktiivit, EU:n primäärioikeus, Rooman sopimus, Maastrichtin sopimus oikeudelliselta kannalta, EU:n tuomioistuin ja sen toimivalta, EU:n institutionaalinen rakenne, lainsäädäntöprosessi EU:ssa, oikeustapausten merkitys Eurooppaoikeuden tulkinnassa, oikeustapaukset primäärioikeuden tulkinnassa, oikeustapaukset sekundäärioikeuden tulkinnassa.

Eurooppaoikeuden implementointi materiaalinen yhteisöoikeus kurssin Liisa on suorittanut myös vuonna 1994. Kurssilla käsiteltiin yhteisön oikeuden voimaansaattamista, yhteisön oikeuden soveltamistilanteita kansallisissa lainkäyttöelimissä ja EU:n piirissä, Eurooppaoikeuden vaikutukset tuomioistuinlaitokseen, maataloutta koskeva yhteisölainsäädäntö, EU:n kilpailuoikeus, kartellit ja vertikaaliset kilpailunrajoitukset, EU:n kilpailuoikeus, EU:n yhteisöoikeus.

EU-dokumentaatio ja tiedonhallintakurssin Liisa on suorittanut myös vuonna 1994. Kurssilla käsiteltiin EU-tietolähteet, EU:n tietokannat ja Finlex-Eurooppatietokannat, Eurooppa-tietokantojen erityispiirteet, Eurooppatietokantojen käytön harjoittelu.

Materiaalisen yhteisöoikeuden kurssin Liisa on suorittanut vuonna 1995. Kurssilla käsiteltiin tavaroiden vapaata liikkuvuutta, EU:n vero-oikeutta, rahoituspalveluiden integraatiota, EU-oikeuden vaikutukset sopimuksiin, julkiset hankinnat, henkilöiden vapaa liikkuvuus ja EU:n sosiaalipolitiikka ja EU:n työ- ja sosiaalioikeus.

Opintomatkalla Luxemburgissa ja Brysselissä Liisa on ollut vuonna 1995.

Eurooppaoikeuden projektiosaajat -kurssin Liisa on suorittanut vuonna 2000.

Koulutukseltaan Liisa Mariapori on merkonomi, notaari, ekonomi, ekonomi KTM ja Liisa opiskelee edelleen Vaasan yliopistossa tavoitteena kauppatieteen tohtorin tutkinto (KTT). Tähän tutkintoon syventävät opinnot on Liisa suorittanut EU-oikeudesta. Pääaineena Liisalla on oikeustiede ja sivuaineina laskentatoimi ja kansantalous.

Liisa on kirjoittanut kaksi kirjaa: ”Verottaja tappolinjalla” (1998) ja ”Yrittäjien oikeusturva ja harkintavallan ulottuvuus verotarkastuskertomuksissa” (2017). Tästä kirjasta piti tulla Liisan väitöskirja, mutta Liisa julkaisi sen kirjana, jotta yrittäjät yhdessä saataisiin mukaan tähän yrittäjien oikeusturvaongelmia verotuksessa koskeviin taisteluihin, jotta yrittäjien verotukset vastaisuudessa perustuisivat lakiin, kun nyt ne perustuvat mielivaltaan.

Vuodesta 2009 lähtien Liisalla on ollut oma yritys TaxMec Ky, jonka toimitusjohtaja hän on. Liisa on verokonsultti ja jatkaa työtään edelleen.

Liisa voitti sananvapausasiassa Suomen valtion EIT:ssä 10-0. Ks. tarkemmin EIT:n suuren jaoston päätös, tapaus Mariapori v. Suomi 6.7.2010.

Eurovaaliehdokkaana Liisa on sen vuoksi, että Liisa haluaa muuttaa EU:ta siten, että päätöksentekovaltaa annetaan enemmän kansallisvaltioille ja siten, että maahanmuutto-ongelmien ratkaisu tapahtuu EU:ssa. Myös rajavalvonta pitää olla EU:n ulkorajoilla. Ulkoministeri Timo Soinin ilman eduskunnan suostumusta solmima GCM-sopimuksen sitovuus on selvitettävä ihan ensimmäisenä. EU väittää, että sopimus sitoo jäsenmaita, vaikka sopimusta ei ole Eduskunnassa hyväksytty. Näin tämä asia ei voi olla.

Vapaa liikkuvuus on myös erityisesti suomalaisille rakennusliikkeille ongelmallinen, koska ulkomaalaiset vievät urakat, mutta eivät välttämättä hoida kaikkia velvoitteitaan Suomessa.
Myös verotuskysymykset ovat ongelmallisia EU:ssa, koska esim. arvonlisäveroprosentit eri maissa heittelevät suuresti ja samoin tekee verovapauden alaraja. Tämä vääristää kilpailua ja haittaa erityisesti suomalaista pk-sektoria..


LIISA MARIAPORI, toimitusjohtaja, Rovaniemi
KTM, KTT (ei väit.), verokonsultti Yrittäjä 20 vuotta

Kaksi kirjaa: ”Verottaja tappolinjalla” (1998) ja ”Yrittäjien oikeusturva ja harkintavallan ulottuvuus verotarkastuskertomuksissa (2017).

LIISA MARIAPORI TÄHTITEEMAT SUOMESSA:

 1. Uudistetaan oikeuslaitos – perustuslain kanssa ristiriitaiset päätökset purettava aina.
 2. 90-luvun laman ja oikeuslaitoksen uhrien asiat on hoidettava kuntoon. (Totuusfoorumi perustettava)
 3. Verohallinnon mielivalta lopetettava ja rooli muutettava yrityksiä ja työllisyyttä tukeviksi.
 4. Velkavankeus lopetettava – oikeudenmukainen oikeudenkäynti saatava aina.
 5. Eläkkeiden tasoa nostettava – köyhyysloukut purettava. Eläkerahastot 347 miljardia kotiutettava Suomeen.
 6. Viron veromalli Suomeen – verokanta kaikilla sama.
 7. Suosi suomalaista – osta kotimaista – omavarainen maatalous
 8. Ihmisoikeudet palautettava – Perustuslakituomioistuin perustettava.
 9. Itsenäinen ja puolueeton Suomi
 10. EI NATO – EI eurooppalainen sotilasliitto.
 11. Rajat kiinni ja irti EU:sta – Suomen kieli ja kulttuuri säilytettävä.

LIISA MARIAPORIN SEITSEMÄN TÄHTITEEMAA EUROOPAN UNIONISSA:

 1. Yhtenäinen arvonlisäverojärjestelmä – sama arvonlisäveroprosentti kaikissa tuotteissa ja alaraja 75.000 euroa.
 2. PK-yrittäjien oikeusturva kuntoon
 3. Ihmisoikeudet ja omaisuudensuoja taattava.
 4. Luonto ja ilmasto erityissuojeluun.
 5. Ikuisuusvelat lopetettava.
 6. Perustuslakituomioistuin Suomeen
 7. Totuusfoorumi Suomeen – 90-luvulta alkaen jatkunut epäoikeudenmukaisuuden korjaamiseen.